Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Paard & Pony Plezier Diessen:
De partijen Paard & Pony Plezier, gevestigd Waterstraat 16A te Diessen, verder te noemen lesgever, en de klant, op de voorzijde van dit formulier omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1: De klant verklaart zich door ondertekening uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Inhoud van de overeenkomst Artikel 2: Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden/pony’s van de lesgever/eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het ge├»nstrueerde. De instructie vindt plaats in de buitenrijbaan, binnenrijbaan dan wel tijdens buitenritten, workshops en overige georganiseerde activiteiten.

Looptijd Artikel 3: Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van “de Lesovereenkomst” voor de duur van 1 jaar, bij les van minimaal 1x per week. Zonder voorafgaande schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

Verplichtingen lesgever Artikel 4:1.De lesgever die de instructie verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.2. De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.

Verplichtingen klant en gedragsregels Artikel 5: De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn/haar gezinsleden en bezoekers deze regels naleven. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen. Het is de lesgever toegestaan reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.

Opzegging Artikel 6: De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Lesgeld en betaling Artikel 7: Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de voorzijde van dit contract is vermeld. De betaling dient voorafgaand aan de les a contant of per automatische incasso te worden voldaan. Lessen kunnen afgezegd worden tot 24 uur voor aanvang van de betreffende les, daarna worden de lessen doorberekend. De afgemelde les dient binnen een week na afzegging te worden ingehaald (indien mogelijk m.b.t. de andere lessen)

Aansprakelijkheid Artikel 8: De lesgever is t.o.v. de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens lesgever. De Lesgever is jegens de klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van lesgever voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de lesgever uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

Risico-Acceptatie Artikel 9: De klant is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd Artikel 10: De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

Activiteiten: Artikel 11: Voor alle georganiseerde activiteiten geld een betalingsverlichting bij aanmelding. Voor alle activiteiten geldt een sluitingsdatum, daarna vind geen restitutie plaats van de kosten die aan de activiteit verbonden zijn.

 

 

 


Copyright ┬ę Paard & Pony Plezier