Lesovereenkomst Paard en Pony Plezier

 • Ruiterpaspoortnummer: ………………………………
 • Vrouw / Man:………………………………………………
 • Voorletter(s): ……………………………………………..
 • Achternaam: ………………………………………………
 • Tussenvoegsel(s): ……………………………………...
 • Roepnaam: ……………………………………………….
 • Klant Adres: ……………………………………………….
 • Postcode & Woonplaats: ……………………………
 • Geboortedatum: ……………………………………….
 • Telefoon Thuis: ………………………………………….
 • Telefoon Mobiel: ………………………………………..
 • E-Mail: ………………………………………………………

De partijen Paard en Pony Plezier, gevestigd Waterstraat 16A te DIESSEN, verder te noemen lesgever, en de klant, zoals hierboven omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.
Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst
Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan, op de terreinen van de manege dan wel tijdens buitenritten, workshops en overige georganiseerde activiteiten.
Artikel 2: Looptijd
1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.
3. De overeenkomst tot het volgen van lessen kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden. (e-mail)
4. Indien u gebruik maakt van een 10 lessenkaart met een geldigheidsduur van 10 weken, of een 2-wekelijkse kaart met een geldigheidsduur van 14 weken, verder te noemen rittenkaart, krijgt u korting op de lesprijs. Indien u geen gebruik maakt van een volledige rittenkaart, vervalt het rittenvoordeel en wordt voor de gebruikte lessen het losse lestarief berekend. Het losse lestarief gaat met terugwerkende kracht in, op de aanvangsdatum van de rittenkaart waarop wordt opgezegd.
Artikel 3: Verplichtingen lesgever
1. De lesgever die groepslessen of individuele lessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.
Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels
1. De klant ontvangt bij het aangaan van deze lesovereenkomst een Manege ruiterpaspoort waarin de vorderingen van de klant bijgehouden worden. De verschuldigde kosten zullen één maal per jaar in januari doorberekend worden.
2. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
3. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en reglementen ter inzage liggen, tevens zijn deze beschikbaar via de website van lesgever. De algemene voorwaarden en reglementen maken deel uit van deze overeenkomst. De klant stemt door ondertekening van de overeenkomst in met de algemene voorwaarden en reglementen en heeft van de inhoud kennis genomen.
4. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk (e-mail) aan de klant worden bekendgemaakt.
Artikel 5: Verzekering
De lesgever heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.
Artikel 6: Lesgeld en betaling
1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.
2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de lesgever op te geven IBAN nummer, door contante voldoening ineens, dan wel door automatische incasso per maand.
3. Lessen die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, kunnen in overleg met de lesgever binnen de geldigheidsduur van de leskaart worden ingehaald. Hiervoor geldt een maximum van 1 inhaalles per leskaart. Ingeplande inhaallessen die worden afgemeld komen te vervallen. Lessen die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd kunnen ongeacht de reden niet worden ingehaald of worden in rekening gebracht als losse les. Inhalen van de lessen is alleen mogelijk wanneer er plaats is in de groep m.b.t. de andere lessen, hierin beslist Paarden Pony plezier.
4. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico's voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van de lopende leskaart niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.
3. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht.
4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
Artikel 8: Risico-acceptatie
1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
2. De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de klant komen. Bij schade die onder deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.
3. De klant zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.
Artikel 9: Minderjarigheid, toestemming ouders/ voogd
De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.
Voor akkoord en gezien
Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Paard en Pony Plezier van toepassing. Door ondertekening van dit contract verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden en de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids) risico’s die aan deze algemene voorwaarden verbonden zijn.
DIESSEN,………....................………….. ……………………………………………………………….(datum)
Handtekening klant: Handtekening lesgever:………………………………………………………
Handtekening vertegenwoordiger:(naam):…………………………………………………………


Copyright © Paard & Pony Plezier